Вода

Водата е уникален компонент на нашата планета. Тя е също така продукт, който се управлява, продава и е обект на разностранни икономически интереси и сложни социални взаимоотношения.

Свойства на водата 

Водни ресурси 

Намесата на човека 

В България 

Водата и хората