Отпадъци

Отпадъците не бива да бъдат отделяни в околната среда по-интензивно от възможностите на природата да ги разгради, преработи или най-малкото обезвреди.

В природата това, което е отпадъчен материал от един организъм, служи като суровина или храна за друг. Птиците използват мъртвата клонка или листо за да си свият гнездо. Микроорганизмите и червеите в почвата превръщат мъртвите листа и животни в хумус, който представлява храна за растенията. Фекалните отпадъци във водните басейни служат за храна на водните микроорганизми.

Човекът обаче произвежда все повече и повече отпадъци и е в състояние да разруши това равновесие, установено от милиони години.

Консумация и отпадъци 

Кръговрат на материалите 

Преодоляване на проблема 

В България 

Как да помогнем