Как да опазим океаните

Ключът към опазването на моретата и океаните е в намаляване на замърсяването от корабоплаването, земните източници и реките, които се вливат в тях. Тези усилия трябва да се съчетаят с мерки за предотвратяване и контрол на атмосферното замърсяване. Изчислено е, че 33 процента от замърсяването в Световния океан идва от въздушни емисии от сушата. Освен това са необходими по-строги регулативни мерки за риболова с цел опазване на ценните ресурси от риба.

Необходимо е да се вземат следните превантивни мерки:

• Да се отделят дъждовните отводни тръби от градската канализация;

• Да се предотврати изхвърлянето в морето на утайки и опасни изкопни материали;

• Да се опазват уязвимите и ценни природни брегови ивици от застрояване, добив на материали и транспортиране на петрол;

• Да се прилага екологосъобразно планиране за регулиране и контрол на застрояването по брега;

• Да се изисква двоен корпус на всички петролни танкери;

• Да се рециклира използваният петрол;

• Да се усъвършенстват уменията за почистване на разливи от петрол;

• Да се изисква най-малко вторично стъпало за пречистване на отпадните води или пък използване на влажните зони (като естествените водни филтри), слънчеви и водни технологии или други екологосъобразни методи.

Опазването на моретата, океаните и бреговите зони не може да се подобри само на европейско ниво, а още по-малко само на местно и регионално. Състоянието на Черно море в една конкретна страна, например, се влияе от политиката по опазването на околната среда на всички съседни страни. Екологичното състояние на бреговите зони зависи от поведението на всички заинтересовани страни, действащи в региона.

Опазване на океаните 

Ролята на България