Ролята на България

Приносът на България в общото замърсяване на водите на Черно море е незначителен (4-5%). Въпреки това страната предприема действия на национално и международно ниво за трайно подобряване и запазване качествата на морските води и възстановяване и стабилизиране на морските екосистеми.

България е на първо място сред черноморските страни по относителен дял на населението в крайбрежния район, ползващо съвременна канализация, вкл. пречистване на отпадъчните води. Основните градове и курортни комплекси имат пречиствателни станции с биологично пречистване. Без пречиствателни съоръжения са само Созопол, Царево, Ахтопол (за тях се изготвят проекти за изграждане на пречиствателни станции) и някои села в крайбрежната ивица. Предвижда се подмяната на пречиствателните съоръжения в Балчик, Аспарухово — Галата, Обзор и Бяла и се предприемат мерки за отстраняване на технически проблеми, които до момента възпрепятстват въвеждането в експлоатация на други ГПСОВ — напр. в Каварна.

Всички черноморски пречиствателни станции са включени в приоритетната част на Националната програма за изграждане на градски пречиствателни съоръжения. Очаква се във финансирането на тези обекти освен от националния бюджет да бъдат използвани средства и от структурните фондове на ЕС, на Европейската инвестиционна банка, на Националния фонд за опазване на околната среда (НФООС) и др. страни-донори.

Риболов 

Туризъм 

Законодателство 

За повече информация:

Министерство на околната среда и водите <www2.moew.government.bg>
Черноморска мрежа на НПО <http://www.bseanetwork.org>
Blаck Seа Environmentаl Internet Node <http://www.grid.unep.ch/bsein/>