Заплахи за Черно море

През последните тридесет години Черно море е подложено на тежки екологични щети. Една от причините са съвременните методи в земеделското производство. Употребата на торове и пестициди увеличи многократно добивите и броя на отглежданите животни. По-големият обем хранителни отпадъци от земеделското производство, индустрията и бита се изхвърляха директно в Черно море.

Морската растителност и водораслите (характерни за северозападния шелф) не могат да усвоят увеличения обем хранителни вещества. Това води до образуване на големи количества фитопланктон, който прегражда пътя на светлината до по-едрите растения, намиращи се в дълбочина.

Всичко това е причина за измиране на морската флора. Гниещата органична материя и бактериите, които разграждат растенията, консумират разтворения в морето кислород. Този процес, наречен еутрофикация, е причина за почти катастрофалния биологичен статус на Черно море.

Това увреждане на морската околна среда и прекомерният улов са оказали отрицателно влияние върху разнообразието от рибни видове в Черно море. Днес са останали само пет вида риба с търговско предназначение от 26 в миналото.

Вливането на отпадъчни води в морето е довело до закриване на плажове и финансови загуби за туризма. Поради лошо управление на крайбрежните зони природата край бреговете е загубила много от чара си.

Годишните финансови загуби от замърсяването на Черно море се изчисляват на 180 милиона евро за риболова и между 330 и 540 милиона за туризма.

Стратегически план за действие за Черно море