Човешкото здраве и околната среда

Доброто здраве и самочувствие изискват чиста и хармонична околна среда, в която са налице всички значими физически, психологически, социални и естетически фактори. На околната среда трябва да се гледа като на ресурс за подобряване условията на живот и повишаване на благосъстоянието на хората.

СЗО, 1990

Пречки пред здравословния начин на живот 

Здравето на хората в Европа 

Мерки, които се предприемат в България 

Превантивни мерки